Algemene voorwaarden Frisse Koppen

5 juli 2018

Frisse Koppen is gevestigd in Tilburg en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven
onder nummer 65868617. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene
Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt
wordt van de diensten van Frisse Koppen.

Artikel 1. Begrippen
1.1 De website: www.frissekoppen.nl;
1.2 Deelnemer: degene die zich als model, acteur/actrice of (edel)figurant inschrijft op de website;
1.3 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Frisse Koppen in een Overeenkomst treedt naar
aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan deelnemer(s);
1.4 Overeenkomst: een tussen Frisse Koppen en opdrachtgever en/of een tussen Frisse Koppen en deelnemer
overeengekomen (boekings)overeenkomst van opdracht;
1.5 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddeling- of boekingsovereenkomst. Verricht
per telefoon, e-mail, post of persoonlijk;
1.6 Opdracht: een door opdrachtgever aan Frisse Koppen verleende opdracht in de ruimste zin van het woord;
1.7 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van de deelnemer in
het bestand van Frisse Koppen;
1.8 Partijen: Frisse Koppen, deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk;
1.9 Frisse Koppen: de beheerder van de website, handelsnaam van de eenmanszaak Frisse Koppen, gelegen in
Veemarktstraat 34, 5038 CV in Tilburg;
1.10 Beeldmateriaal: foto’s, film- en/of videomateriaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikmaking van de website en op alle
inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door Frisse Koppen en
op alle overeenkomsten tussen Frisse Koppen en opdrachtgevers en/of deelnemers.
2.2. Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en deelnemer(s), gelden in alle
gevallen deze algemene voorwaarden en prevaleren deze indien de opdrachtgever algemene voorwaarden
hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deelnemer en/of opdrachtgever eigen
voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding
door Frisse Koppen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover
Frisse Koppen zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.3 Indien een ingeschreven deelnemer niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Frisse Koppen
schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt de deelnemer geacht volledig met de inhoud
daarvan te hebben ingestemd.

Artikel 3. De website
3.1 Door gebruikmaking van de website kunnen opdrachtgevers deelnemers selecteren en boeken voor een
opdracht. Door inschrijving via de website heeft deelnemer Frisse Koppen gemachtigd om de deelnemer
voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan de opdrachten. Frisse Koppen behoudt zich te allen
tijde het recht voor personen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren. Tevens
heeft de deelnemer Frisse Koppen reeds nu voor alsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële
afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door de deelnemer en eventuele daaruit voortvloeiende
(extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
3.2 De website maakt het mogelijk dat deelnemers in contact komen met opdrachtgevers en andersom. Frisse
Koppen controleert de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, maar kan de
betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers niet garanderen. Frisse Koppen kan daarom niet
aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever en/of deelnemer voor eventueel daaruit voortvloeiende
schade.
3.3 Het risico voor het gebruik van de website ligt volledig bij de deelnemers en opdrachtgevers. Frisse Koppen
is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop de website gebruikt wordt door
deelnemers en/of opdrachtgevers.
3.4 Frisse Koppen streeft ernaar ten alle tijden de website goed en constant te laten werken, maar kan het
optimaal functioneren van de website niet garanderen. Frisse Koppen is daarom niet aansprakelijk jegens
opdrachtgever en/of deelnemer. Frisse Koppen kan op geen enkele wijze opdrachten en/of werkzaamheden
garanderen aan opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 4. Privacybescherming
4.1 De persoonsgegevens van de deelnemers die op de website worden gezet worden behandeld conform de
geldende privacywetgeving. De persoonsgegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Frisse
Koppen. De deelnemers geven van tevoren expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken om
producten en diensten af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te
informeren. Frisse Koppen is niet verantwoordelijk jegens deelnemer, opdrachtgever en/of derden voor
foutieve gegevens op de website danwel geringe verschillen in afmetingen voor wat betreft alle opgaven
betreffende de deelnemer.
4.2 De deelnemers geven toestemming om deze gegevens via verschillende media aan opdrachtgever te
presenteren. Deze toestemming wordt beëindigd wanneer deelnemer zich uitschrijft.

Artikel 5. Boekingsovereenkomsten
5.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en deelnemer die via Frisse Koppen
tot stand komt. De boekingsovereenkomst is pas bindend wanneer schriftelijk toestemming is gegeven voor
de opdracht door deelnemer en/of opdrachtgever, via mail, post, sms of andere tekstberichten. De
deelnemer verbindt zich tot het verlenen van de overeengekomen diensten op de overeengekomen data en
het afstaan van publicatierechten aan opdrachtgever zoals bepaald bij artikel 6 van deze Algemene
Voorwaarden. Opdrachtgever verbindt zich op de overeengekomen data de opdracht af te nemen. De
opdrachtgever verbindt zich tevens tot de betaling aan Frisse Koppen voor de verleende diensten van de
deelnemer en aan Frisse Koppen. Frisse Koppen kan de deelnemer wel voorstellen voor, doch geenszins
verbinden tot een opdracht zonder instemming van de deelnemer.
5.2 Deelnemer verklaart dat Frisse Koppen gerechtigd is, voor zowel opdrachtgever en de deelnemer
boekingsovereenkomsten te sluiten, na de deelnemer hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake
van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; Frisse Koppen is geen werkgever en er wordt dus bij
inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Frisse Koppen vervaardigde en/of geleverde zaken
en/of informatie rusten bij Frisse Koppen. Deelnemers en opdrachtgevers mogen de ter beschikking gestelde
zaken en/of informatie niet zonder toestemming van Frisse Koppen gebruiken voor eigen doeleinden en
verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of de overeenkomst
uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
6.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Frisse Koppen, de vormgeving
daarvan en de op de website(s) van Frisse Koppen opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s,
videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan Frisse Koppen of zijn in licentie
verkregen door Frisse Koppen en mogen zonder toestemming van Frisse Koppen niet (verder) worden
gebruikt.
6.3 De deelnemer verstrekt aan Frisse Koppen het exclusieve recht om het door de deelnemer aangeleverde
beeldmateriaal en andere persoonsgegevens te gebruiken in de meest brede zin des woords, onder andere
door dit beeldmateriaal zichtbaar op de website te zetten en ter beschikking te stellen aan derden,
waaronder mogelijke opdrachtgevers, en door dit beeldmateriaal via andere mogelijke media ter
beschikking te stellen. Frisse Koppen behoudt dit recht gedurende de tijd dat de deelnemer op de website
c.q. bij Frisse Koppen staat ingeschreven.
6.4 De deelnemers en opdrachtgevers staan ervoor in dat zij, indien en voor zover door hen in het kader van de
overeenkomst aan Frisse Koppen (beeld)materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe
gerechtigd zijn en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. De
deelnemers en opdrachtgevers vrijwaren Frisse Koppen voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit
het gebruik door deelnemers of opdrachtgevers van de website, waaronder aanspraken van derden wegens
inbreuk op het (intellectuele)eigendomsrecht.
6.5 Het eigendomsrecht van het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht is gemaakt ligt en blijft bij de
opdrachtgever en bij Frisse Koppen, met dien verstande dat dit eigendomsrecht van de opdrachtgever
beperkt is tot kleinschalige publicaties en de tijdbestekken die in de volgende alinea zijn bepaald. De
deelnemer verklaart volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met
betrekking tot dat beeldmateriaal. . De deelnemer en opdrachtgever verlenen Frisse Koppen het
onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen indien de opdrachtgever dat
wil) zonder beperking het beeldmateriaal te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
6.6 Het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht door de opdrachtgever van de deelnemer gemaakt
wordt, dient alleen te worden gebruikt voor kleinschalige publicatie in Nederland. Onder kleinschalige
publicatie vallen uitsluitend de volgende media met maximaal de volgende publicatie- en uitzendperiodes:
– Beeldmateriaal dat éénmalig wordt gebruikt voor flyers, affiches of brochures, of;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt bij redactionele stukken dat éénmalig geplaatst wordt, of;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt voor posters, banners en displays die niet langer dan één jaar
gebruikt worden, of;
– Winkelposters en –materiaal dat niet langer dan één jaar in één of meerdere filialen hangt of staat, of;
– Advertenties die niet langer dan één jaar in dag-, week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst, of;
– Eenmalig gebruik van film en/of videomateriaal ten behoeve van promotiemateriaal;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt voor online nieuwsbrieven, voor onbepaalde tijd, of;
– Internetgebruik door middel van fotografie, zoals op websites en social media, voor onbepaalde tijd, of;
– Internetgebruik door middel van video/film, zoals op websites en social media, niet langer dan één jaar.
De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het tussen enerzijds de
opdrachtgever en Frisse Koppen, en anderzijds de deelnemer en Frisse Koppen overeengekomen
honorarium.
6.7 Andere publicaties dan de hierboven vermelde, zijn verboden. Langduriger of hergebruik van beeldmateriaal
door de opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Frisse Koppen daarvoor duidelijk vooraf en schriftelijk
toestemming heeft gegeven. De deelnemer verklaart dat hij/zij de opdrachtgever en Frisse Koppen (of haar
rechtsopvolger) vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door getoonde persoon of
diens wettelijke vertegenwoordiger.
6.8 De opdrachtgever heeft het recht op het gebruik van het beeldmateriaal pas nadat aan Frisse Koppen de
betaling van de volledig terzake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, tenzij anderszins tussen
partijen duidelijk en schriftelijk is overeengekomen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan
Frisse Koppen een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van €250,00 per dag ofper opname,
uitsluitend ter keuze van Frisse Koppen, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking.
6.9 Frisse Koppen is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van de deelnemer te gebruiken bij promotiereclame
en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat
hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 7. Toeslagen
7.1 Voor afwijkingen van het beeldmateriaal gebruik als genoemd in artikel 6, moet terzake van het afwijkend
gebruik en de tarifering hiervan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen opdrachtgever en
deelnemer. Deelnemer is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag. Voor televisie-, radio-,
bioscoop- en outdoor reclame zoals abri’s, A0-borden, sandwichborden, billboards, auto-, tram-, bus-, taxien
vrachtwagenreclame hanteert Frisse Koppen afkooptarieven. Bij naaktopnamen bedraagt de toeslag
100% van het standaardtarief. Voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het
standaardtarief. Voor gebruik in andere landen zijn de tarieven op aanvraag.
7.2 Indien de in artikel 6.6 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling een
toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland,
aansluitend op de genoemde periode.

Artikel 8. Kinderen en arbeid
8.1 Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren
tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar, die meewerken aan musicals,
televisieprogramma’s, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever van
Frisse Koppen een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie. Als opdrachtgever van Frisse
Koppen dat wenst, kan Frisse Koppen de aanvraag voor de ontheffing verzorgen. Frisse Koppen is
geautoriseerd deze ontheffingen aan te vragen en verzorgt de contacten met de Arbeidsinspectie. De
deelnemer zorgt voor de verplichte begeleiding tijdens de shoot/werkzaamheden. De opdrachtgever van
Frisse Koppen is en blijft echter als werkgever van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de
aanwezigheid van de ontheffing. Frisse Koppen kan door haar opdrachtgever of deelnemer dan ook niet
verantwoordelijk worden geacht en aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat
verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in
geval van grove schuld of opzet door Frisse Koppen.

Artikel 9. Annuleringen
9.1 Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een deelnemer wenst te annuleren, dan geldt dat dit
in meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten
verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is
opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met
een minimum van € 70,- verschuldigd per deelnemer. Voor annulering van de opdrachtgever binnen 24 uur
is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
9.2 Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en Frisse Koppen
en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van de deelnemer geen gebruikt maakt, is Frisse Koppen
geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden
vergoed.
9.3 Het is de deelnemer niet toegestaan een overeenkomst binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden
te annuleren. Indien de deelnemer door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient de deelnemer
Frisse Koppen onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van de
deelnemer bij de werkzaamheden heeft Frisse Koppen het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder
dat Frisse Koppen tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt de deelnemer
voorts een boete aan Frisse Koppen van 100% van het overeengekomen honorarium.

Artikel 10. ‘Mooi weer boekingen’
10.1 Indien opdrachtgever bij zijn boeking schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat deze alleen
geldt onder de voorwaarde dat het goed weer is dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden
geannuleerd. Indien deze ‘mooi weer boeking’ wordt herhaald en voor de tweede keer wordt geannuleerd is
50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Bij de derde annulering is de opdrachtgever 100%
van het overeengekomen honorarium en additionele kosten verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken
na voorafgaande annulering.

Artikel 11. Werkbriefjes
11.1 Voor elke opdracht krijgt de deelnemer in drievoud een werkbriefje mee waarop de naam van de deelnemer
en opdrachtgever, de datum van de opdracht, de naam van de fotograaf, de locatie en het aantal gewerkte
uren worden ingevuld, afgerond naar hele uren vanaf een kwartier. De uren worden gerekend vanaf het
moment dat de deelnemer aanwezig moest zijn totdat de deelnemer klaar is. Het werkbriefje dient in
drievoud ondertekend te worden door de fotograaf/opdrachtgever en de deelnemer (indien minderjarig de
ouders/verzorgers). Het werkbriefje is pas bindend wanneer beide partijen ondertekend hebben. Deelnemer
stuurt het werkbriefje binnen 8 dagen per post of per mail terug naar Frisse Koppen, zodat er gefactureerd
kan worden.

Artikel 12. Belasting
12.1 De deelnemer draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of
sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart Frisse Koppen van alle
aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader. Indien de fiscus en/of
bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal
Frisse Koppen alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente,
boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op de betreffende deelnemer verhalen.

Artikel 13. Tarieven
13.1 Alle tarieven worden door Frisse Koppen bindend vastgesteld in de boekingsovereenkomst. Het tussen
opdrachtgever en Frisse Koppen overeengekomen honorarium wordt vastgelegd in een offerte en/of
opdrachtovereenkomst. Het honorarium (vergoeding) wordt door Frisse Koppen vastgesteld en kan
afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van de ervaring van de
deelnemer.
13.2 Het dagtarief is verschuldigd vanaf boekingen tot maximaal 8 werkuren tussen 8.00 uur en 24.00 uur. Voor
werkzaamheden na 24.00 uur en/of voor 08.00 uur is een overwerktarief verschuldigd, dat minimaal 200%
van het overeengekomen uurtarief bedraagt. Onder een dagdeel wordt verstaan 4 aaneengesloten uren die
in ieder geval vallen tussen 08.00 uur en 24.00 uur. Voor boekingen van 1 uur wordt een minimale toeslag
van €50,00 in rekening gebracht. Delen van een uur worden altijd afgerond naar een heel uur, vanaf 20
minuten.
13.3 Opdrachtgever is de reiskosten verschuldigd, berekend op basis van de tweede klasse van het openbaar
vervoer danwel een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto op basis van het geldende
ANWB tarief, vanaf woonplaats tot werkplek. Deze reiskosten zullen door Frisse Koppen aan opdrachtgever
worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden dient
opdrachtgever de volledige reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen. Voor reistijden langer dan een uur
wordt evenredig de helft van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Voor modellen tot 16 jaar
is opdrachtgever tevens reiskosten voor een begeleider verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn
alle door Frisse Koppen gehanteerde tarieven exclusief bureaucommissies, BTW, reiskosten en alle
eventuele overige bijkomende kosten.

Artikel 14. Betalingen en incassokosten
14.1 Alle opdrachten moeten worden gezien als overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en
uitdrukkelijk niet als arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. Alle bedragen zijn derhalve een vergoeding
en betreffen geen salariëring voortvloeiend uit enig dienstverband.
14.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen 8
dagen na factuurdatum, schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur
volledig in te stemmen. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is opdrachtgever wettelijke rente
over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Frisse Koppen, waarbij gedeelten van een maand
worden berekend tot een volle maand.
14.3 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
Frisse Koppen te melden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Frisse Koppen verschuldigde.
14.4 Indien betalingen niet, dan wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en)
tot het moment van algehele voldoening een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag
verschuldigd. De opdrachtgever is op het moment dat hij in verzuim geraakt buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten voor de opdrachtgever bedragen
tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 500,–. De Opdrachtgever die consument is,
is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling
binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten belopen het bedrag overeenkomstig
het meest recente besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
14.5 Frisse Koppen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Frisse
Koppen tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
– voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, de deelnemer zijn verplichtingen niet tijdig of
niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Frisse
Koppen;
– indien medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van
Frisse Koppen;
– er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar
redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
14.6 Deelnemer is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de
volledige duur van de opdracht. Voldoet de deelnemer hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht
op beloning voor de opdracht. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van de deelnemer ten
gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de
onderbreking. Frisse Koppen is als dan niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.14.7
Frisse Koppen is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan de deelnemer toekomende
beloning aan Frisse Koppen heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan de deelnemer over te gaan. Frisse
Koppen kan nimmer worden aangesproken door de deelnemer voor welke reden dan ook indien de
opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald aan Frisse Koppen. Betaling van de overeengekomen prijs
vindt plaats binnen twee weken nadat de opdrachtgever aan Frisse Koppen heeft betaald en Frisse Koppen
het betreffende bedrag op haar rekening heeft ontvangen.
14.8 Alle kosten die door Frisse Koppen danwel door deelnemer worden gemaakt ter effectuering van hun
rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een
gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten
zijn zonder nadere informatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarbij Frisse Koppen danwel
de door haar gemachtigde vertegenwoordiging, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter
incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten.

15. Benadering deelnemers buiten de website en/of Frisse Koppen om
15.1 Het is opdrachtgever danwel deelnemer niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van
Frisse Koppen, na éénmaal met elkaar door Frisse Koppen in contact gebracht, elkaar direct of indirect te
benaderen of contracteren voor eventuele nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een
opdracht. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever tweemaal het bedrag aan Frisse Koppen verschuldigd
dat betaald had dienen te worden indien de contracten via Frisse Koppen waren gesloten. Voor opdrachten
„voorvloeiend‟ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande.

16. Uiterlijke veranderingen
16.1 Inschrijving van een deelnemer bij geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient de deelnemer
(minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privé-gegevens te updaten op de website. De deelnemer
dient ervoor te zorgen dat het beeldmateriaal en de gegevens die hij/zij op de website heeft staan, ten alle
tijden representatief zijn voor hoe de deelnemer er ook daadwerkelijk uitziet. Deze kan de deelnemer zelf
aanpassen door in te loggen op de website.
16.2 De ingeschreven deelnemer dient Frisse Koppen tijdig op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke
veranderingen (kapsel, piercings, tatoeages, littekens etc), adreswijzigingen, langdurig verblijf in het
buitenland en langdurige ziektes etc.

17. Aansprakelijkheid
17.1 Behalve in het geval van grove schuld of opzet zijdens Frisse Koppen, is Frisse Koppen niet aansprakelijk voor
enigerlei schade die deelnemers of opdrachtgevers lijden door of als gevolg van gebruikmaking van de
website. Daartoe behoort ook schade die het gevolg is van onjuiste informatie van deelnemers op de
website, indien deze informatie beschikbaar is gesteld door de deelnemers en door Frisse Koppen is
overgenomen.
17.2 Frisse Koppen is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover deelnemer aansprakelijk voor enige schade
en/of kosten van welke aard ook, behalve als gevolg van opzet en grove schuld door Frisse Koppen, zulks aan
te tonen door deelnemer of opdrachtgever, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden
ontstaan. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Frisse Koppen uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door
of vanwege derden.
17.3 Frisse Koppen is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden die deelnemer
tijdens de opdracht aanbrengt. Frisse Koppen is ook niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever
voor het door een deelnemer tekortschieten in de nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen
uit hoofde van een boekingsovereenkomst, bijvoorbeeld het niet of gebrekkig presteren door de deelnemer,
wangedrag door de deelnemer, of wanneer deelnemer er anders uitziet dan hoe opdrachtgever had
verwacht. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van iedere vorm van verzuim van
of door de deelnemer. Frisse Koppen is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim
aangeboden nakoming te weigeren.
17.4 Frisse Koppen is niet aansprakelijk jegens een deelnemer voor het door een opdrachtgever tekortschieten in
de nakoming van zijn/haar verplichting uit hoofde van een boekingsovereenkomst.
17.5 Frisse Koppen is noch jegens deelnemers, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor
ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van en/of naar de opdrachtlocatie
en tijdens opdrachten.
17.6 Frisse Koppen zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke
eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van Frisse Koppen als
gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van Frisse Koppen en/of goederen van de
medewerkers van Frisse Koppen en/of goederen van andere wederpartijen zoals opdrachtgevers van Frisse
Koppen en/of hun medewerkers, voor zover deze schade het gevolg is van enig handelen of nalaten van de
deelnemer.
17.7 Correspondentie tussen Frisse Koppen en de deelnemer gaat zo veel mogelijk via e-mail. Frisse Koppen kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het missen door de deelnemer of
opdrachtgever van een voor hem/haar bestemd e-mail bericht.
17.8 Deelnemers verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden.
Deelnemers verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien
nodig een reisverzekering af te sluiten.
17.9 Iedere aansprakelijkheid van Frisse Koppen jegens de deelnemer of opdrachtgever of derde is in ieder geval
beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever
overeengekomen honorarium voor die betreffende opdracht en die betreffende deelnemer, exclusief
eventueel overeengekomen additionele kosten.
17.10 De deelnemer vrijwaart Frisse Koppen voor alle aansprakelijkheid die de en/of belastingdienst eventueel
jegens Frisse Koppen zou kunnen doen gelden.
17.11 Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij Frisse Koppen. Ook heeft Frisse
Koppen het recht om de deelnemer (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden
schade of overlast, welke veroorzaakt is door de deelnemer.
17.12 Frisse Koppen wordt nimmer werkgever van de deelnemer, noch is Frisse Koppen ooit aansprakelijk te
stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen de deelnemer en Frisse
Koppen ontstaat door acceptatie van een opdracht door de deelnemer geen andere rechtsverhouding dan
die welke in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst van opdracht geregeld wordt.

Artikel 18. Overmacht
18.1 De arbeidsongeschiktheid van deelnemer alsmede alle andere omstandigheden die een deelnemer
overmacht opleveren tellen mede als overmacht voor Frisse Koppen. Frisse Koppen is verplicht
opdrachtgever van voormelde omstandigheden onverwijld op de hoogte te stellen, zodra zij zelf daarvan op
de hoogte is gesteld. In geval van overmacht heeft Frisse Koppen het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met
onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Frisse Koppen
gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover Frisse Koppen reeds enige
aanbetaling aan de deelnemer heeft verricht, zal de deelnemer deze aan Frisse Koppen restitueren,
behoudens voorzover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de deelnemer verrichte
prestatie.
18.2 De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekort
schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet
of in de in het verkeer geldende opvatting.
18.3 Indien de deelnemer zich jegens Frisse Koppen op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht
beroept, dan heeft Frisse Koppen het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Frisse Koppen
gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins.

Artikel 19. Geheimhouding deelnemer en publiciteit
19.1 De deelnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst of opdracht geheimhouden en
niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Frisse Koppen. De deelnemer
verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten,
diensten, bedrijfsvoering en organisatie van Frisse Koppen, die de deelnemer in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst of opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor
geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt. Bij overtreding van enige verplichting van de
deelnemer ingevolge het bepaalde in deze artikelen is de deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van €5.000,- aan Frisse Koppen verschuldigd, onverminderd
enig ander aan Frisse Koppen toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.
19.2 De deelnemer is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frisse Koppen op enige wijze in de
publiciteit te treden met betrekking tot de opdracht. De deelnemer is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Frisse Koppen op enige wijze te verwijzen naar Frisse Koppen als klant of gebruik te maken
van het logo, naam en/of huisstijl van Frisse Koppen.

Artikel 20. Wijziging van deze voorwaarden
20.1 Frisse Koppen heeft te allen tijde het recht de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle
bekende afnemers van de diensten van Frisse Koppen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door
middel van het toezenden van de voorwaarden of overhandiging tenzij dit niet in redelijkheid van Frisse
Koppen kan worden gevergd.

Artikel 21. Toepasselijk recht bij geschillenbeslechting
21.1 Op de overeenkomsten met deelnemers en/of opdrachtgevers, daaronder de inschrijving op de website van
Frisse Koppen begrepen, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in de statutaire vestigingsplaats
van Frisse Koppen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Frisse Koppen en de
deelnemers en/of de opdrachtgevers, alsmede de geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website
door deelnemers en/of opdrachtgevers.